เตื อน 36จังหวัดรับมือฝนถล่ มหนัก

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

บริเวณประเท ศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่งใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ทั้งนี้เนื่องจากมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น

ประกอบกับร่องมรสุ มพ าดผ่ านประเท ศเมี ยนมา ประเท ศลาวตอนบน และประเท ศเวียดนามตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน

มีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน

ควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ และหลี กเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

อนึ่ง พ ายุโ ซนร้อน ยีนฟ้า บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย

โดยไ ม่ส่งผลกระทบต่อประเ ทศไทย ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก-หมอกควัน สะสมน้อยในช่วงฤดูฝน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ เชียงร าย

ลำพูน ลำปาง พะเย า น่ าน แพร่ และต าก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี

สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคร าม

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระน อง พังงา และภูเก็ต

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาชนติ ดต ามประก าศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพาอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ