เงื่ อนไขธ.ก.ส. พักชำระเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ย2เดือน

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธ.ก.ส.) ได้เปิ ดเผยว่า

จากสถานก ารณ์การแพร่CV จนมียอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทำให้รั ฐบ าลเร่งเข้าควบคุมสถานก ารณ์การแพร่ ร ะ บ า ด

โดยได้จำกัดการเคลื่อนย้ ายของประชาชนและการดำเนินกิจกร รมต่าง ๆ ส่งผลให้ตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการ

และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งเป็นไปตามนโยบ ายกระทร วงการคลังที่มอบหมายให้ธนาคารของรั ฐ

รวมถึง ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงิ นต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากสถ านก ารณ์การแพร่CV

ตามความสมัครใจ ให้กับลู กค้ าเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ

และสถาบันเกษตรกร โดยพักชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระอย่ างน้อย 2 เดือน นับจากง วดชําระเดิม

โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการได้ผ่ านช่องทาง

LINE Official : BAAC Family

และ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเ ทศ

สำหรับลู กค้ าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

และสำหรับลู กค้ าเกษตรกรและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ขอขอบคุณที่มาจาก: ธกส BAAC Thailand