รมว.แร งงาน ยืนยันแล้วม.33 ได้เยี ยวย าทุกคน

วันที่ 19 ก.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แร งงาน เปิ ดเผยว่า

เตรียมนำร ายละเอี ยดการเยี ยวย านายจ้ างและลู กจ้ าง ในระบบประกันสังคม ตามมาตร า 33 มาต รา 39 และมาตร า 40

เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ก.ค.64 และกระทร วงแร งงานหารือสภาพัฒน์ฯ ขย ายการเยี ยวย าเพิ่มอีก 3 จังหวัด

ตามประก าศราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พระนครศรีอยุธย า ชลบุรี และฉะเชิงเทร า

ที่เพิ่งถูกประก าศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สูงสุดและเข้มง วดเพิ่มเติม

โดยการเยี ยวย าในส่วนที่ใช้เงิ นกู้ CV เข้าครม.ด้วย การเยี ยวย านายจ้ าง 3,000 บ าท/ลู กจ้ าง 1 คน

ไ ม่เกิน 200 คน และลู กจ้ างตามมาตร า 33 รับเพิ่มเป็น 2,500 บ าท/คน

ครม.อนุมัติโครงการเยี ยวย านายจ้ างและลู กจ้าง ในระบบประกันสังคม ลู กจ้างทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ 9

ประเภทกิจการที่ ครม.อนุมัติ ใน 10 จังหวัดครั้งแรก

และจะขอครม.เพิ่มตามประก าศพื้นที่เสี่ ยงสูง เป็น 13 จังหวัด ลู กจ้ างตามมาตร า 33 มีประมาณ 2 ล้านกว่าคน

ส่วนนายจ้ างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.มีประมาณ 6 แสนคน

และหลังมติครม.มีลู กจ้ างได้เข้าตรวจสอบสิทธิ ในเว็ บไซต์ประกันสังคม

แล้วผลระบุว่าไ ม่ได้รับสิทธิ ขอแจ้งว่าเรื่องนี้ ไ ม่ต้องกังวล เพราะเป็นลู กจ้ าง

ตั้งแต่ 28 ก.ค.2564 ย้อนหลังไปมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าทุกคน

นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับแร งงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไ ม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

สามารถสมัครขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ประกันตนตามมาตร า 40 ด้วยตนเองผ่ านมือถือหรือ ผ่ านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7-11

เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่ านผู้แทนเครือข่ ายประกันสังคม

ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงิ นสมทบได้ทันที 5,000 บ าท

ที่มา siamtoday