ประก าศ บขส.หยุ ดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเ ทศ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กร รมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิ ดเผยว่า

จากสถานก ารณ์การ แ พ ร่ของcvที่มีความรุนแร งเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

ส่งผลให้รั ฐบ าลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ขั้ นสูงสุด

อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไ ม่มีเหตุจำเป็น

เพื่อควบคุมสถานก ารณ์การแพร่ระบ าดฯ ดังกล่าว บขส.

จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่ วคร าว

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่ งเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้โดยส าร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่ วงหน้ าเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 สามารถติ ดต่อขอคืนตั๋ว

หรือเลื่ อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเ ทศ

ส่วนผู้โดยส ารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ไ ม่สามารถขอคืนเงิ นค่ าตั๋วได้

แต่สามารถแจ้งเลื่ อนการเดินทางได้ ทั้งนี้ เงื่ อนไขเป็นไปต ามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่ วโมง

นายสัญลักข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้โดยส ารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้สามารถติ ดต่อสอบถาม

การให้บริการจากผู้ประกอบการรถร่วมฯ (รถตู้, รถร่วมฯ) ได้โดยตรง และในการเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก จังหวัด

และ ข้อมูลสถานก ารณ์ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทาง

รวมทั้งขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติต ามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่ างเคร่งครัดด้วย

ในส่วนของบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ยังเปิ ดให้บริการต ามปกติ ทั้งภาคเหนือ

(สายเชียงใหม่, เชียงร าย) ภาคอีสาน (สายนครพนม, หนองคาย, อุบลร าชธานี) และภาคใต้ (ภูเก็ต, หาดใหญ่, สุไหงโก-ลก)

ตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร)

โทร 095-890-1687 , 02-537-8480