ขนส่ง ประกาศ งดทำใบขับขี่ และ โอนรถ

วันที่ 20 ก.ค.64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิ ดเผยว่า งดทำใบขับขี่-โอนรถ

พื้นที่ 13 จังหวัด ควบคุมสูงสุด เริ่มวันนี้ แต่ยังเปิ ดให้บริการชำระภ าษีรถประจำปีทุกช่องทางตามปกติสถานก ารณ์การกระจายของ Cv

โดย ศบค. ได้มีคำสั่งเพื่อควบคุมการกระจ ายของCv กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว

โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด 13 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นร าธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตต านี ยะลา สมุทรปร าการ สมุทรสาคร สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า และฉะเชิงเทร า

-งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหม ายว่าด้วยรถยนต์

และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิ กสถานก ารณ์ฉุกเ ฉินหรือมีประกาศเป็นอย่ างอื่น

-งดให้บริการด้านทะเบี ยนรถทุกประเภท ณ สำนักงานขนส่งที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด 13 จังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการดำเนินการทางทะเบี ยนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลา

-งดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิ กใช้รถ เป็นต้น

กรมการขนส่งทางบกได้ขย ายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้ในภายหลัง

โดยไ ม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่ าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดและจะได้รับการงดเว้นค่ าปรับ

ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปต ามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกร รมการ โ ร ค ติ ดต่อจังหวัด

-งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบี ยนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภ าษีรถประจำปี

ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนและศูนย์บริการร่วม

ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกร รมการ โ ร ค ติ ดต่อจังหวัด

ทางกรมขนส่งให้ยังสามารถเปิดให้ยังเปิ ดให้บริการชำระภ าษีรถประจำปีทุกช่องทางต ามปกติ ยกเว้น

สำนักงานขนส่งที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

สามารถเปิ ดให้บริการเฉพาะการชำระภาษีรถประจำปีผ่ านเลื่ อนล้อต่อภาษี ที่ทำการไปรษณีย์

และบริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่ยังไ ม่มีความจำเป็นไ ม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ

หรือด้านทะเบี ยนและภาษี ควรงดเว้นการติ ดต่อที่สำนักงานขนส่ง

หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ

ขอความร่วมมือสวมหน้ ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้าตลอดเวลา ปฏิบัติต ามมาตรการป้องกัน

ขอบคุณที่มา siamnews