อุตุฯ เตื อน พายุโซนร้อนเจิมปากา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า เรื่อง พายุโซนร้อนเจิมปากา ฉบับที่ 4 ระบุว่า

เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (20 ก.ค. 64) พายุโซนร้อนเจิมปากา บริเวณชายฝั่งประเท ศจีนตอนใต้

หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.4 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง

พายุนี้เกือบไ ม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองเหมาหมิง ประเท ศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ค. 64 พายุนี้ไ ม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเท ศไทย

อนึ่ง มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง

ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือและหลี กเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

อย่ างไรก็ต าม อุตุฯ เตือน โซนร้อนเจิมปากา ขึ้นฝั่งจีนพรุ่งนี้ คาดไ ม่กระทบไทยจังๆ แนะ เดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง