ร าคาทองล่ าสุด

สำหรับร าคาทองคำประจำวันที่ 21 ก.ค.2564 ปรับลง 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิดของวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่ านมา

โดยร าคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 28,600 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.33 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเ ทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,000 บ าท ข ายออก 28,100 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,500.24 บ าท

ข ายออกที่ร าคา 28,600 บ าท ขณะที่ร าคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,807.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

ร าคาทองคำ วันที่ 21 ก.ค.2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 28,000 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บ าทละ 27,500.24 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,600 บ าท

ล่ าสุด เมื่อเวลา 09:55 น. ได้มีการปรับร าคาทองในครั้งที่ 2 ขึ้นอีก 50 ส่งผลให้ร าคาทอง ดังนี้

ทองแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ตอนนี้ร าคามีการปรับขึ้น 50 บ าทแล้ว ใครอย ากข ายรีบเข้าร้ านทองเลยจ้า

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ