ประกาศมีผลทันทีทุกจังหวัดทั่วประเทศ

วันนี้ (20 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กระทร วงมห าดไทยได้มีคำสั่ งด่ วน

ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าร าชการจังหวัดทั่วประเ ทศ

รับทร าบและปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด

เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ค.64) โดยให้เข้มงว ดทุกมาตรการ และให้ท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสา

ช่วยกระจายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อ นให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

โดยเฉพาะผู้ด้ อยโอกาสและกลุ่มเปร าะบ าง เร่ งกระจายตร วจเชิงรุก และ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติ ดเชื้ อแบบบูรณาการ

อีกมาตรการสำคัญ คือ การตั้งตั้งด่ านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตติ ดต่อกับจังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ สมุทรสงคร าม ร าชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมร าช พัทลุง และ สตูล

เพื่อเป็นจุดตรวจเข้มแข็งคัดกรองการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่รอยต่อ

กรณีเป็นบุคคลที่นอกเหนือตามการยกเว้น ของคำสั่งอย่ างเข้มงว ด

โดยกระทร วงมหาดไทยยังย้ำให้เข้มง วด เพื่อให้ประชาชนหลี กเลี่ ยง จำกัด

หรืองดเว้นภารกิจ ที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไ ม่จำเป็น

อย่ างไรก็ต าม มหาดไทยมีคำสั่ งด่ วน ให้ทุกจังหวัดทั่วประเ ทศ ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันนี้