เผยวันเงิ นเข้า ม.33 ม.39 ม.40

ภายหลังจากที่คณะรั ฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงิ นโครงการเยี ยวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 13 จังหวัด มีผลใน 9 กิจการอาชีพ

ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 สัญช าติไทย

ลูกจ้ างที่อยู่ในประกันสังคม ม.33 ในกิจการ 9 หมวด รั ฐจะจ่ ายเงิ นเยี ยวย าให้ 50% ของร ายได้ (สูงสุดไ ม่เกิน 7,500 บ าท)

และจ่ ายสมทบให้ลูกจ้ างสัญช าติไทยอีก 2,500 บ าทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บ าท

นายจ้าง จะได้รับการช่วยเหลือต ามจำนวนลูกจ้างไ ม่เกิน 200 คน ในอัตร า 3,000 บ าทต่อคน

ผู้ประกันตนตามมาตร า 39 และมาตร า 40 สัญช าติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บ าท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไ ม่ได้อยู่ในมาตร า 33, 39 และ 40 สัญช าติไทย

ผู้ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ ให้เตรียมหลักฐานไปลงทะเบี ยนเป็นผู้ประกันตนตามมาตร า 40

กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ผู้ประกอบการที่มีลู กจ้ าง แต่ไ ม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม.33 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ผู้ประกอบการที่ไ ม่มีลู กจ้ าง และไ ม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับค่ าช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเ งิน 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เร าชนะ ที่

มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิ น 5 หมวด ภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เร าชนะ

ที่ ไ ม่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบี ยนต าม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท

ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับเงิ นเยี ยวย าเมื่อไหร่ โอนเงิ นทางไหน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

โอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขประจำตัวประชาชน

ผู้ประกันตนตามมาตร า 39 และ มาตร า 40 กลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ

สมัครประกันสังคม ม.40 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

โอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ขอบคุณที่มา siamtoday