ม.33 ม.39 ม.40 รอกดเงิ นใช้เลย

หลังจาก ที่ประชุม ครม เคาะ มาตรการเยี ยวย าแร งงานและผู้ประกอบการเพิ่มเติม

ครอบคลุมทุกสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ขย ายกิจการเป็น 9 สาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ เพิ่มอีก 3 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน

ความคืบหน้ าล่ าสุด ทาง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เปิ ดเผยว่า

มติ ครม.เห็นชอบอนุมัติวงเงิ นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้ น 13,500 ล้านบ าท

เพื่อเยี ยวย ากลุ่มแร งงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด

ซึ่งคาดว่าลู กจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงิ นเยี ยวย าในวันที่ 6 ส.ค.นี้

จากแถลงดังกล่าว คาดว่าอีก 3 จังหวัดล็อกดาวน์ที่เพิ่งเห็นชอบเยี ยวย า น่ าจะได้รับเงิ นหลังจากวันที่ 6 ส.ค.64 เยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่ใดบ้ าง

คือ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกประก าศล็อกดาวน์

ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร นร าธิวาส ปัตต านี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และอยุธย า เป็นเวลา 1 เดือน

-มาตรการนี้ ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยี ยวย า ได้แก่

– ม. 33 รับเงิ น 50% ของร ายได้ (สูงสุดไ ม่เกิน 7,500 บ าท) รั ฐจ่ ายสมทบอีก 2,500 บ าทต่อคน รวมเป็น 10,000 บ าทต่อคน

– ม. 39 , 40 รับเ งิน 5,000 บ าทต่อคน

– อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บ าท

มาตรการนี้ นายจ้างที่มีสิทธิได้รับการเยี ยวย า ได้แก่

– นายจ้าง ม.33 รับเงิ น 3,000 บ าทต่อลูกจ้ าง 1 คน สูงสุดไ ม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกอบการที่ไ ม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบี ยนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเ งิน 3,000 บ าทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไ ม่เกิน 200 คน

– ผู้ประกอบการที่ไ ม่มีลู กจ้าง และไ ม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบี ยนต าม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้

เพื่อรับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บ าท รับเงิ นผ่ านช่องทางใด นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน

กล่าวย้ำว่า โอนผ่ านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น