ทองล่ าสุดลดหนักมาก

ร าคาทองวันนี้พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประก าศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.29 น. ปรับลด 100 บ าท

เมื่อเที ยบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันพุธ

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 5 รอบ รวมปรับลดลง 100 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5%

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม2564 (ประกาศครั้งที่ 1) ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,500 บ าท รับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,000 บ าท รับซื้อบ าทละ 27,900 บ าท

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 1,800 ดอลลาร์

หลังจากร าคาทองคำโคเม็กซ์ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาลดลง 8 ดอลลาร์

สู่บริเวณ 1,83.4 ดอลลาร์ เนื่องมาจากได้รับแร งกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐ อย่ างไรก็ดี

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบ าดของcv สายพันธุ์เดลตา ได้กระตุ้นแร งซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภั ย

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตลาดเช้านี้ลดลง 10 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,710 ดอลลาร์ฮ่องกง