4ร าศีจากร้ ายกลายเป็นดี ปลดหนี้ปลดสิน

4ร าศีจากร้ ายกลายเป็นดี ปลดหนี้ปลดสิน

ร าศีเมษ

พระร าหูจรเข้าเรือนกดุมภะ (การเ งิน) หมายความว่าการเงิ นของชาวร าศีเมษจะเปลี่ยนแปลงไป

ฐานะของชาวร าศีเมษมีโอกาสจะขยับไปอีกขั้น การหาเงิ นหา

ทองไ ม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป หากมีหนี้สินก็มีโอกาสได้ปลดหนี้ แต่

พระร าหูเป็นดาวบ าปพระเคร าะห์ เมื่อเข้าสู่เรือนการเงิ นยังไงก็ต้องระวังไว้ หากจะลงทุนก็อย่ าไปลงทุนที่มีความเสี่ ยงมาก

ร าศีสิงห์

เนื่องจากพระร าหูจรเข้าเรือนกัมมะ (การงาน) ส่งผลทำให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไ ม่เหมือนเดิม

ถ้าใครวางแผนอย ากย้ ายงานนั้นมีสิทธิ์สูงมากที่

จะได้โยกย้ ายสมใจหรือถ้าไ ม่ได้ย้ ายงานแบบออกไปเลย ก็จะเป็นการโยกย้ าย

ภายใน เช่น การเปลี่ยนหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ การย้ ายแผนก การย้ายตำแหน่งที่นั่ง เป็นต้น

ร าศีกันย์

ดว งชะต าในช่วงที่ผ่านมามีปัญ หาเยอะ มีอุปสร รค ไ ม่ค่อยสมหวังในเรื่องที่

ปรารถนาแต่พอพ้นเดือนสิงหาคม ดว งชะต าก็ดีขึ้นอย่ างมากอุปสร รคที่เคยมีจะหายไป ความสำเร็จก็เกิ ดได้ง่ ายขึ้น

ร าศีตุลย์

หลังจากที่พระร าหูมีการโยกย้ ายในวันที่ 10 กันยายน ชีวิตของชาวร าศีตุลย์จะมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคนที่ทำการค้าการข ายจะมี

โอกาสขยับขย ายธุรกิจให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น แต่จะต้องเหน็ ดเหนื่ อยมากเพราะภาระหนักจะตกอยู่ที่คุณ