ประกาศขย ายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 ก.ค.2564 เว็บไซต์ ร าชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง

การขย ายระยะเวลาการประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทั่วร าชอาณาจักร (คราวที่ 13)

มีใจความว่า ต ามที่ได้มีประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563

และได้ขย ายระยะเวลาการประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นคราวที่ 12 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น

ในช่วงที่ผ่ านมารั ฐบ าลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุม CVอย่ างต่อเนื่องและจริงจัง

โดยได้รับความร่วมมืออย่ างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งการค้นหาและการตรวจคัดกรองผู้ ติ ดการเร่งเสริมสร้ างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ ผู้ ติ ด

โดยการจัดตั้งโรงบ าลสนามเพิ่มเติมการจัดระบบการรักษา พ ย า บ า ล ผู้ ติ ดที่แยกกักตัวที่บ้ าน

และแย กกักตัวในชุมชนการเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ ป่ ว ย เร่งรัดจัดหาวัค ซี น

ที่มีประสิทธิภาพให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกำหนดให้การ ฉี ด วั ค ซี น เป็นวาระแห่งช าติ

เพื่อให้สามารถ ฉี ด วั ค ซี น ได้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อป้องกันโ รคและลดอาการ เ จ็ บ ป่ ว ย รุนแ รง

รวมถึงเร่งรัดผลิตย ารักษา โ ร ค ขึ้นภายในประเท ศและจำกัด การเคลื่อนย้ ายการเดินทางของบุคคล

เพื่อสกัดกั้นการ ร ะ บ า ด ให้อยู่ในวงจำกัด

และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ อย่ างไรก็ต ามcv

ได้ ก ล า ย พั น ธุ์ และสามารถ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ได้อย่ างร วดเร็วกว่าเดิม

โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้จำนวนผู้ติ ดในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่ างร วดเร็ว

และต่อเนื่องในลักษณะการระบ าดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเ ทศ

กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้ าระวัง และสอบสวน โ ร ค รวมทั้งการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสุ ขภาพและชีวิตของประชาชน และสาธารณสุขของประเ ทศ

อาศัยอำนาจต ามความในมาต รา 5 แห่งพระร าชกำหนดการบริหารร าชการในสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548

นายกรั ฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรีต ามมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

จึงให้ขย ายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทั่วร าชอาณาจักรออกไปอีกคร าวหนึ่ง

สำหรับประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเฉิ นที่มีความร้ ายแร งในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 กันย ายน พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี