บัตรคนจน เงิ นเข้าแล้ว กดมาใช้ได้เลย

ข่าวดีมาแล้วสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนอยู่ล่ าสุดรั ฐสั่ งโอนเงิ นช่วยเหลือสำหรับเดือนกรกฎาแล้ว

สำหรับตอนนี้ประชาชน หลายๆ ต้องการเงิ นมาใช้จ่ ายจำนวนมาก

โดยล่ าสุด เงิ นบัตรคนจน เข้าแล้วรีบเช็ คเลย บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รับเงิ นอุดหนุนบรรเทาค่ าครองชีพ แถมได้รับวงเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย า

เพิ่มอีกเดือนละ 200 บ าท เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็น 1,200 โดยจะมีร ายละเอี ยดการจ่ ายดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

-เงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บ าท/เดือน

-ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือน

-วงเงิ นซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (45 บ าท 3 เดือนรูดลดค่ าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

อย่ างไรก็ต าม ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเงิ นเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บ าทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64)

ไ ม่สามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปและกดเป็นเงิ นสดไ ม่ได้

บัตรคนจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 1200 บ าท แบ่งจ่ าย 6 ง วดดังนี้

1 ก.ค.64 จำนวน 200 บ าท

1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไ ม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไ ม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ผู้พิการที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจนจะได้รับเบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บ าท ต่อเดือน

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บ าทต่อเดือน (จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน)

ผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บ าท และจะได้รับเบี้ยความ พิ ก า ร เพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ยความ พิ ก า ร เข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

สำหรับมาตรการลดภาระค่ าครองชีพของผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564

เป็นการเพิ่มสิทธิวงเงิ นจำนวน 200 บ าทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บ าทต่อคน

สามารถนำไปใช้จ่ ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นและร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่งระยะที่ 3

โดยไม่มีเงื่ อนไขที่ประชาชนจะต้องใช้จ่ ายเงิ นของตัวเองเพื่อให้ได้รับสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาร าชการ

ขอบคุณที่มา siamtoday