เลื่ อนออกสลากเป็น จาก 1ส.ค. เป็น 1ก.ย.

ผู้สื่อข่าวร ายงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสล ากประเท ศไทยยื่นส่งหนังสือถึงประธานคณะกร รมการสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

เพื่อขอเลื่ อนการออกสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลของง วดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงง วดประจำวันที่ 1 กันย ายน 2564

ร ายละเอี ยดเนื่องจากสถานก ารณ์การแพร่ของcv

เนื่องจากรั ฐบ าลได้มีประกาศสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉินฯ ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 28

โดยมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งข้อกำหนดนี้ ส่งผลต่อพฤติกร รมของผู้บริโภคด้วย

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการซื้อสลากกินแบ่งรั ฐบ าลซึ่งเป็นสินค้ าที่มีกำหนดเวลาการจำหน่ าย ก็ได้รับผลกระทบอย่ างหนักเช่นกัน

โดยนายอำนวย กลิ่นอยู่ ในฐานะประธานสมาพันธ์คนพิก า รผู้ค้าสล ากประเท ศไทย

กล่าวว่าสมาชิกคนพิ ก า รทั่วประเ ทศ ที่ทำอาชีพค้าข ายสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นอย่ างมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญห าในการแพร่กระจ ายของcv ตามคำสั่ งของ ศูนย์บริหารสถานก ารณ์แพร่cv ทางสมาพันธ์ฯ

ขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่ างเร่งด่วน

โดยการขอให้คณะกร รมการสลากกินแบ่งรั ฐบ าลเลื่ อนการออกรางวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

ของง วดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564

เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ของcv