ชงเยี ยวย านักเรียน คนละ2,000

วันนี้ (24 ก.ค.64) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

เปิ ดเผยว่า ในการประชุมหารือการออกมาตรการลดภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษา

เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานก ารณ์CV

ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่ านมา กระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือภาระ ค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรั ฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บ าทต่อคน

รวมเป็นเงิ นประมาณ 21,600 ล้านบ าท โดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเงินนี้เป็นการชดเชยค่ าใช้จ่ ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงcv

ใช้วิธีการจ่ ายเงิ นตรงให้ผู้ปกครองนำไปใช้ตามความจำเป็น เช่น ค่ าธรรมเนียมการเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่ าอินเทอร์เน็ต ค่ าไฟฟ้า เป็นต้น

มาตรการที่ 2 เป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนให้ลด หรือตรึงค่ าใช้จ่ ายที่เรียกเก็บจาก ผู้ปกครอง

ในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไ ม่รับการอุดหนุนจากรั ฐ และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญห าค่ าใช้จ่ ายของผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน

ทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อพิจารณาสั่ งการเป็นร ายกรณี

อย่ างไรก็ตามหลังจาก ศธ.ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน

และค่ าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด หรือ ในกำกับของ ศธ. ถือปฏิบัติไปแล้วนั้น

จนถึงขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.คืนเงิ นค่ าธรรมเนียม การเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่นแก่ผู้ปกครองแล้วกว่า 2,275 ล้านบ าทเศษ

บ างแห่งให้ผู้ปกครองผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ าธรรมเนียมอื่น

โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยตลอดปีการศึกษา และบ างโรงเรียนสนับสนุนค่ าอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียน อย่ างน้อย 1 เดือน

ขณะเดียวกันในส่วนสถานศึกษาของรั ฐ ก็ได้มีการคืนเงิ นค่ าบำรุงการศึกษาบ างส่วน และคืนเงิ นค่ ากิจกรรมที่ไ ม่ได้จัดให้นักเรียนแก่ผู้ปกครองไปแล้วเช่นกัน

มาตรการที่ 3 เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ ที่ข าดห ายไป (Learning Loss)

โดยให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ ายเงิ นที่ได้รับจัดสรรต ามนโยบ ายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 ร ายการ

ได้แก่ ค่ าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานก ารณ์CVใน ปีการศึกษา 2564 ได้ และจัดสรรค่ าใช้จ่ ายเพิ่มเติมให้สถานศึกษาอีกส่วนหนึ่ง

เพื่อใช้จัดการเรียนรู้และแก้ปัญห าความปลอดภัยจากการ แ พ ร่ของสถานศึกษา

และจัดทําสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หลากหลายที่เหมาะสมกับวัย ลดการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียน อนุบาล-ป.3

ขณะเดียวกัน ศธ.จะจัดเช่าอุปกรณ์ (Devices) พร้อมสัญญาน จํานวน 200,000 ชุด

สําหรับให้นักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม ป.4 ม.6 และอาชีวศึกษา ใช้ยืมเรียน รองรับการเรียนแบบออนไลน์

มาตรการที่ 4 เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิ กจ้ างงาน

โดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสําหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการอบรมฟรีรัฐสนับสนุนค่ าใช้จ่ าย

ค่ าเดินทาง ค่ าอาหาร ในอัตร า 2,000 บ าทต่อคน พร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ

ศธ.จะนำ 4 มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเสนอที่ระชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ก.ค.นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป