ร้ านทอง ยังสู้ไ ม่ไหว

วันที่ 24 ก.ค. 2564 นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า

แนวโน้มร าคาทองคำในประเท ศ ยังจะปรับสูงขึ้นได้อีก หากเงิ นบ าทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง

ซึ่งขณะนี้ใกล้ถึง 33 บ าทต่อเหรี ยญสหรั ฐ และมีโอกาสเงิ นบา ทอ่อนค่ าหลุด 33 บ าทต่อเหรี ยญสหรั ฐ ในสัปดาห์หน้ า

ทั้งนี้การที่ค่ าบ าทเปลี่ยนแปลงทุก 10 สต างต์ จะมีผลต่อร าคาทองคำ 70-80 บ าท ต่อ 1 บ าททองคำ

รวมถึงยังไ ม่มีปัจจัยบวก หรือลบต่อร าคาทองคำโลก จึงต้องติ ดต ามเรื่องอัตร าแล กเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปรับร าคาซื้อข าย

และยังมีโอกาสที่จะเห็นร าคาทองในประเ ทศใกล้ 29,000 บ าทได้ ซึ่งเงิ นบ าทอ่อนค่ าลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้แล้วถึง 1,000 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ขณะนี้ถือว่าการค้าข ายทองคำย่ำแ ย่สุด การค้าจะเป็นการมาข ายคืนมากกว่าซื้อใ หม่ บ างวันมียอดข ายใ หม่เหลือหลักหมื่นบ าทเท่านั้น

จากปกติการค้าเกินแสนบ าทเป็นอย่ างน้อย บ างวันไ ม่มีการซื้อใหม่มีแค่ประชาชนนำทองมาขาย

เพราะสภาพเศร ษฐกิจไ ม่ดี แม้ก่อนหน้ านี้มีประชาชนนำทองคำข ายออกไปมากแล้ว เพราะร าคาเคยขึ้นไปเกือบ 30,000 บ าท

ผมทำธุรกิจค้าทองมา 60 ปี ไ ม่เคยเจอสถานก ารณ์อย่ างนี้ ถือว่าวิกฤ ตมาก

ผู้ค้าในเย าวราชจะปิดร้ านก็ไ ม่ได้ เพราะห่วงประชาชนที่ต้องนำทองมาข ายเพื่อมีเงิ นใช้จ่ าย หากปิดต้องเจอบ่นด่ ากันแน่

ผู้ค้าเองก็กลั วว่า cvจากที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ แต่การจะปิดก็เหมือนไ ม่ช่ วยสังคม

บ างวันเร าเกือบข ายไ ม่ได้ เปิดก็ยังไ ม่พอค่ าใช้จ่ ายค่ าไฟ ค่ าแอร์ ค่ าพนักงาน แต่ต้องทำเพราะทองคำเป็นทุนรอนย ามย ากจริง ๆ