บัตรค นจนเดือนสิงหาคมรับเงิ นเพิ่ม1200

ท่านที่ร ายได้น้อยวันนี้มาดูวิธี เช็ กสิ ทธิ์บัตรค นจนเดือนสิงหาคม 64 รับเพิ่ม 1200 บ าท

โดยท่านจะได้รับเงิ นช่วยเหลืออะไรบ้ าง ซึ่งแต่ละสิทธิจะมีการโอนเงิ นเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน ที่แตกต่างกันไป

โดยในเดือนนี้ท่ านจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ และนอกจากนี้เงิ นส่วนอื่นๆจะมีวันไหนบ้ างที่รั ฐบ าลจะทำการโอนเงิ นเข้าบัญชีท่าน

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 300 บ าท/เดือน

และผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ 200 บ าท/เดือน

โดยและขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับ ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

การใช้จ่ ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

หรือร้ านค้าที่รับชำระเงิ นผ่ านแอพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ และผู้พิ ก า ร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ; จะได้รับเบี้ ยความพิ ก ารเพิ่ม 200 บ าท/เดือน

โดยจ่ ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

พิเศษ เดือนนี้ รั ฐบ าลเตรียมเพิ่มเงิ นเยี ยวย า บัตรค นจน 1,200 บ าท เนื่องด้วยสถานก ารณ์การแพร่cv

ทำให้เวลานี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศร ษฐกิจของประเท ศไทย ได้รับผลกระทบ

จึงทำให้ทางรั ฐบ าลได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของcv ตามที่กระทร วงการคลังได้เสนอ

ซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าท

โดยกรอบวงเงิ นที่ใช้อยู่ที่ 1.62 แสนล้านบ าท โดยได้ออกมาตรการที่มีชื่อว่าโครงกร เพิ่มกำลังซื้อ โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ นั้นรั ฐบ าลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะ 3 ทุกคนไ ม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม

โดยช่วยเหลือวงเงิ นค่ าซื้อสินค้าจากร้ านค้าธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่น (ร้ านธงฟ้าฯ)

และค่ าซื้อสินค้ าหรือบริการจากร้ านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อค นต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงิ นไ ม่เกิน 1,200 บ าทตลอดระยะเวลาโครงการ

(กรณีมีวงเงิ นคงเหลือในเดือนใดจะไ ม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงิ นรวม 16,380 ล้านบ าท โดย

เงิ นสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เงิ นค่ ารถโดยส ารสาธารณะ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น

1.ค่ าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าทต่อเดือน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

3.ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรั ฐบ าลแจ กให้ผู้ถือบัตรค นจนทุกคนผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ร ายละ 45 บ าทต่อ 3 เดือน

โดยจะต้องใช้กับร้ านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นส่วนนี้ไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

เงิ นคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้ านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรค นจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของต ามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับเงิ นภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรต ามยอดการใช้จ่ าย เช่น

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บ าท

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่ าน้ำประปา

โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

เบี้ ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิก า รที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดือน)

และผู้ พิ กา รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ ยความพิ ก า รเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิ ก ารเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564