เตื อน ปรากฏก ารณ์ลานีญา ฝนถล่ มหนัก

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภั ยพิบัติ มหาวิทย าลัยรังสิต

ได้โพสต์ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนอาจเกิ ดปรากฏก ารณ์ ลานีญา ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เสรี ระบุ สัปดาห์ก่อนมีเหตุก ารณ์ภั ยซ้ำซ้ อนน้ำท่ วมใหญ่ที่ยุโรป

มาสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่ านมา ที่ ประเท ศจีน

ทำให้มีผู้ไ ม่ร อดเกือบ 20 คน ในเมืองหลวง เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน และมีการอพยพกว่า 200,000 คน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจ มน้ำ น้ำล้นตลิ่ง

ศ. Johnny Chan แห่งมหาวิทย าลัยฮ่องกง กล่าวว่า นี่คือผลพวงจากภาวะโลกร้ อน ทำให้มีปริมาณฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปี กล่าวคือ

ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ที่เมืองเจิ้งโจว มีมากถึง 617.1 mm (โดยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยร ายปีที่เมืองนี้ 640.8 mm) กล่าวคือ

ฝนตก 3 วัน เที ยบเคี ยงฝน 1 ปี เหตุก ารณ์แบบนี้จะเกิ ดบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ยังบอกอีกด้วยว่า ปลายปีนี้ คาดว่าปรากฏก ารณ์ ลานีญา มีโอกาสเกิ ดขึ้น ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี

มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีที่เร าเผชิญกับ cv เหมือนเจิ้งโจวที่มีประชากรใกล้เคียง กทม. จะเกิ ดอะไรขึ้น ?

แผนรองรับเป็นอย่ างไร ? จะอพยพกันอย่ างไร ? อพยพไปที่ไหน ?

นี่คือมหันตภั ยซ้ำซ้ อน ที่เร าควรตั้งอยู่ในความไ ม่ประมาท และมีสติน่ะครับ ผมได้จำลองสถานก ารณ์ไว้แล้ว (ดูรูปแนบ)

การประเมินความเสี่ ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก โปรดติ ดต ามตอนต่อไป

กระทั่งล่ าสุด รศ.ดร.เสรี ศุภทราทิตย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางคมชัดลึกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยขย ายความว่ามีการคาดก ารณ์ฝนในเดือนตุลาคมจะมีตกหนัก เพราะฉะนั้นก็คิดว่า กรุงเทพฯ มีความเสี่ ยงจากฝนตกหนัก

ก็ต้องป้องกันไว้ เพราะขณะนี้ หน่วยงานต่ าง ๆ รุมในเรื่อง cv

แต่อาจลืมไปแล้วเรื่องระบบระบ ายน้ำเป็นอย่ างไร เพราะมีเวลานับจากนี้เพียง 2 เดือนเท่านั้น

ให้เตรียมความพร้อม หน่วยงานภาครั ฐต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วย ไ ม่เช่นนั้นจะเกิ ดความโกลาหลได้