จ่ายเยี ยวย าอาทิ ตย์ละ 3,000บ าท

สปสช.ปรั บแนวทางการจ่ ายชดเ ชยสิ ทธิบั ตรทอง สนับสนุนการดูแลผู้ติ ดเ ชื้อ CV-19 ที่บ้ าน-ชุมช น

(Home-Community Isolation) เหมาจ่ ายให้หน่วยบริการทันที 3,000 บ าทต่อ ร ายโดยจะโอนทุกสัปดาห์ หากมีส่วนเกินสามารถเบิกชดเ ชยได้อีกครั้ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิ ดเผยว่า สปสช.ประกา ศ

ปรับวิธีการจ่ ายชดเ ชยค่ าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเ ชื้ อ CV-19 กรณีดูแล

ใน Home IsolationและCommunity Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการดูแลผู้ติ ดเ ชื้ อ CV-19 สิท ธิบั ตรทองที่บ้ านหรือที่ชุมช น

โดยได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งแล้ว

โดยหน่วยบริการจะได้รับการจ่ ายชดเ ชยงวดแรก แบบเหมาจ่ ายในอัตร า 3,000 บ าทต่อร ายซึ่งหน่วยบริการจะได้รับการโอนเงิ น

ทุกสัปด าห์ และภายหลังให้บริการผู้ติ ดเ ชื้ อ CV-19

จนสิ้ นสุดการดูแลแล้ว หากค่ าใช้จ่ ายที่ประมวลผลได้มากกว่าจำนวนเงิ นที่จ่ ายแบบเหมาจ่ ายไปแล้ว

หน่วยบริการจะได้รับการจ่ ายชดเ ชยเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการจ่ ายชดเ ชยที่กำหนดสำหรับแนวทางการจ่ าย

ชดเ ชยค่ าบริการสาธารณสุข สปสช.ได้มีการปรับเพิ่มเติม

คือ เมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติ ดเ ชื้ อแรกรับ ให้ทำการพิสูจน์การเข้ารับบริการโดยการทำ Authenticationด้วยบัตรประชาช น

แบบสมาร์ทการ์ด หรือตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด

นพ.จเด็จ กล่ าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ าย

ในการดูแลผู้ป่วย CV-19 ก่อน ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้หน่วยบริการเข้าร่วมระบบการดูแลผู้ติดเ ชื้อCV-19

ที่บ้ านและที่ชุมช นมากขึ้น ตามนโยบ ายสนับสนุนการทำ Home Isolation และ Community Isolation

ของกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของการบันทึกและส่งข้อมูลขอรับค่ าใช้จ่ าย ให้หน่วยบริการดำเนินการผ่า นโปรแกรม e-Claim

ตามร ายการที่ให้บริการจริง โดยสำหรับแนวทางการขอ Authentication code สามารถศึกษาร ายละเอียดได้ที่

www.eclaim.nhso.go.th และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-554-0505