ประกาศงดจ่ายค่ าไฟ อีก 6 เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวลายกเว้นค่ าไฟอัตร าขั้นต่ำ ออกไปอีก6เดือน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ให้กับประชาช น ตามมาตรการช่วยเหลือในช่วงCVของรั ฐบ าล

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่ าไฟฟ้าอัตร าขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ

เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตร าค่ าไฟฟ้าขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บัดนี้คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2564

และคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงานได้มีประกาศให้ขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกก็บอัตร าค่ าไฟฟ้าขั้นต่ำ

(Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี และประกาศคณะกร ร มการกำกับกิจการ

พลังงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บคำไฟฟ้าอัตร าชั้นต่ำร้อยละ 70

ของค่ าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตร า TOU)

และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตร า TOU) ตั้งแต่ค่ไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2564

โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่ความต้องการพลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง