ครม.ไฟเ ขียวช่วยค่ าเทอมค นละ 2,000 บ าท

นายอนุชา บูรพชั ยศรี โฆษ กประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเ ผยที่ประชุ มคณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบในหลั กการมา ตรการ

ให้ความช่ วยเห ลือบร รเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึ กษาของครัวเรื อนและประชาช น

ในระดั บการศึ กษาขั้นพื้นฐ านและระดับอุด มศึ กษา ภาครั ฐและเอกช น ดังนี้

1. มาตรการให้ความช่ วยเหลื อภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึ กษาในช่วง cv-19 ของกระทร วงศึ กษาธิการ (ศธ)

กรอบวงเ งิน 23,000 ล้านบ าท สำหรับนักเรี ยนในระบบการศึ กษาไ ทย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 ดังนี้

สนับสนุ นค่ าใช้จ่ ายให้แ ก่ผู้ปกคร อง 2,000 บ าท/นักเรี ยน 1 คน

จัดสร รค่ าใช้จ่ ายให้แ ก่สถานศึ กษาเพื่อช่ว ยจัดการเรี ยนรู้

ลดหรื อตรึ งค่ าใช้จ่า ยในโรงเรี ยนเอกช นให้เท่ ากับปีการศึ กษา 63

2. มาตรการการลดภาระค่ าใช้จ่ ายด้ านการศึ กษาของนิสิ ตนักศึ กษาในสถาบั นอุดมศึ กษาภาครั ฐและเอกช น ของ

กระทร วงการอุดมศึ กษา วิทย าศ าสตร์ วิจั ยและนวตกร รม (อว) กรอบวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท กลุ่ มเป้ าหม าย

คือ นิสิต/นักศึ กษาช าวไ ทย ระดั บปริ ญญาต รีและบัณฑิ ตศึ กษา

ในสถาบันอุดมศึ กษาภาครั ฐและเอกช น ระยะเวลา ภาคเ รียนที่ 1 ปีการศึ กษา 2564

สถาบันอุดมศึ กษาของรั ฐ จะได้รับส่ วนลดเป็นลัก ษณะร่วมจ่ ายระหว่างรั ฐและสถาบันอุดมศึ กษาในอัตร า 6:4

โดยค่ าเล่ าเรี ยน/ค่ าธร รมเนี ยมการศึ กษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บ าท ลดร้อยละ 50 / 50,001 – 100,000 บ าท

ลดร้อ ยละ 30 และเกิน 100,000 บ าท ลดร้ อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้ อยละ 50

สถาบั นอุดมศึ กษาของเอกช น ค่ าเล่าเ รียน/ค่ าธร รมเ นียมการศึ กษา รั ฐสนับสนุ นในอัตร า 5,000 บ าท/คน

นอกจากนี้ กระทร วง อว. ยังขอให้พิจ ารณาเพิ่ มเติม ทั้งขย ายเวลาผ่ อนชำระ

จัดหาอุ ปกรณ์/โปรแ กรมสำหรับยื มเ รียน ออนไลน์ รวมทั้งลดค่ าหอพั กด้วย