บัตรค นจ นเตรียมรับเงิ น 7 เด้ง

จากกรณีที คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจ น จำนวน 13.9 ล้านคน

เพื่อรับสิทธิเงิ นเยี ยวย าจากการแพร่ระบ าดเ ชื้อCV ระลอกเดือนเมษายนเพิ่มเติม นอกเหนือจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตร คนจ น เดือนสิงหาคมนั้น กรมบัญชีกลาง ในสังกัดกระทรวงการคลัง

พร้อมโอนเงิ นเยี ยวย าประจำเดือนสิงหาคม 2564 และ เงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือแพร่ระบ าดเชื้ อCV ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรค นจ น เดือนสิงหาคม 64 ใช้ได้ 7 รายการ

วันที่ 1 สิงหาคม

รายการที่ 1

รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี

ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

รายการที่ 2.

เ งินเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บ าท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเหลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

รายการที่ 3.

เงิ นเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บ าท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

รายการที่ 4.

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วันที่ 18 สิงหาคม

รายการที่ 5.

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

เงื่อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขย ายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิ น 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้เกินวงเ งินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

รายการที่ 6.

ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐกว่า 13.9 ล้านคน

หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

3. มียอดเงิ นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบี ยนผู้ใช้น้ำ

ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่22 สิงหาคม

รายการที่ 7.

เงิ นช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐผู้พิการ 200 บ าท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย