จ่ายเงิ นอุดหนุนเด็ ก ต่อเนื่อง พ่ อแ ม่รีบตรวจสอบสิทธิ์

ครม.อนุมัติงบกลาง 3.49 พันลบ. จ่าย เงิ นอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ต่อเนื่อง ช่วยพ่ อแ ม่เ ด็กที่ได้รับสิทธิกว่า 2.22 ล้านคน

ตามที่รั ฐบ าลได้ดำเนินนโยบ ายเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึงอายุ 6 ปี

เพื่อมุ่งเน้นให้เด็ กแรกเกิ ดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต

ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานที่รั ฐบ าลส่งผ่านบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิด

โดยให้เงิ นอุดหนุนเพื่อแบ่งเบ าภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บ าท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิด

ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนกรกฎาคม-กันย ายน 2564

มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ดสูงถึง 2,227,029 คน

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงิ นอุดหนุนเป็นไปอย่ างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบ าท

เพื่อใช้จ่ายเป็น เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเ ด็กแรกเกิ ด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่ างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบี ยนขอรับสิทธิในโครงการเงิ นอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาช นผู้ลงทะเบี ยน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาช นเด็ กแรกเกิ ด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล