ห้ามเสนอข่าวอันเป็นเท็ จทำให้หว าดกลัว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ห้ามเสนอข่าวอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาช นเกิ ดความหวาดกลัว กระทบต่อความมั่นคงรั ฐ

หรือศีลธรรมอันดีของประชาช น ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉิ น หากพบมีการกระทำผิดดังกล่าว

ให้อำนาจ กสทช.ควบคุม ระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต และส่งดำเนินคดี ได้

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๒๙)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉิ นดังกล่าวออกไป

เป็นคราวที่ ๑๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันย ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไปซึ่งข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

หรือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เพื่อให้ประชาช นเกิ ดความเข้าใจผิดหรือสับสน ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

จนเกิดความเสี ยหายหรือเห ตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น จนกระทบต่อความมั่นคงของรั ฐ

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาช น

หรือการรักษาสุขภาพของประชาช นโดยผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อันเป็นการซ้ำเติม

สถานการณ์ฉุ กเฉิ นให้วิกฤติยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการที่กำหนดให้การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

ในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเห ตุผล ถูกต้องตรงตำมข้อเท็จจริง และมีความรับผิดชอบต่อความสงบสุข

ของสังคมส่วนรวมในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ตามกรอบที่ รั ฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น

พ.ศ. ๒๕๔๘ นายก รัฐมนตรี ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด

ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาช นเกิดความหวาดกลั ว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิ ด

ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรั ฐ หรือความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาช น ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉิ น

ข้อ ๒ ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อ ๑ ในอินเทอร์เน็ต ให้สำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

แจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทุกรายทราบ และ

ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกรายมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมีที่มาจากเลขที่อยู่ไอพี

(IP address) ใด หากเป็นเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดตามที่

สำนักงาน กสทช. กำหนด ให้สำนักงาน กสทช. ทราบ และให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต

แก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) นั้นทันที

ให้สำนักงาน กสทช. ส่งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยเร็วเพื่อดำเนินคดีต่อไป ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในใบอนุญาตกำรให้บริการอินเทอร์เน็ต และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี