สั่ งระงับคนละครึ่ง

คลัง ระงับการจ่ายเงิน 35 ล้านบ าท ร้านค้าโ กง “คนละครึ่ง” 1 พันราย พร้อมตัดสิทธิแอป “ถุงเ งิน”

ชั่วคราว ชี้พบรับแลกวงเงิ นกว่า 847 ราย เล็งเอาผิดตามกฎหมาย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิร้านค้าที่เข้าข่ายการทุจริตโครงการคนละครึ่ง

แล้วดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้ว 1,023 ราย แบ่งเป็น ร้ านค้ า 176 ร าย

และอีก 847 ร าย เป็นบุคคลที่ทำความผิดเกี่ยวกับการแลกเ งิน (เจ้ามือ)

โดยร้านค้ากลุ่มนี้จะถูกระงับสิทธิแอปพลิเคชั่นถุงเงินชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้

ร้านค้ากลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินที่ได้จากการขายผ่านโครงการด้วย โดยในส่วนที่ระงับการจ่ายเ งินให้ร้ านค้าดังกล่าวนี้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 35 ล้านบ าท

อย่ างไรก็ดี หากในภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้กระทำความผิด กระทรวงการคลังก็จะคืนเงิ นให้กับร้ านค้ า

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนกรณีที่ตรวจสอบแล้วว่าร้านค้ากระทำผิดจริง

กระทรวงการคลังก็จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย รวมทั้งระงับสิทธิถุงเงิน และการเข้าร่วมโครงการของรั ฐด้วย

“จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้เสี ยสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติให้ สศค.

ขย ายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณของโครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2

ให้แก่ร้ านค้ าที่ถูกระงับสิทธิ จำนวน 296 ราย วงเงินที่ระงับการจ่าย จำนวน 972,516 บ าท

จนกว่าการตรวจจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายเงิ นให้ร้ านค้าในกลุ่มดังกล่าวได้อย่ างครบถ้วน ซึ่งไม่เกินวันที่ 28 ก.พ.65 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ