พ ายุถล่ มหนัก 3 วันติด

“พย ากรณ์อากาศ” จาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” เตือน 2–4 ส.ค. 64

ขอให้ประชาช นบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคก ลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ร ายงานสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า จาก “กรมอุตุนิยมวิทย า” ระบุ “พย ากรณ์อากาศ”

ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาค ม 2564 – 4 สิงหาค ม 2564 ค าดการณ์ว่า

ในช่วงวันที่ 29 – 30 ก.ค. 64 ร่องม รสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว

และประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังแ รง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น กับมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแ รง

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 64 ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลา งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับในช่วงวันที่ 2 – 4 ส.ค. 64 ร่องม รสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมา ประเทศลาว

และประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้น โดยบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลา ง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 29 – 30 ก.ค. และในช่วงวันที่ 2 – 4 ส.ค. 64 ขอให้ประชาช นบริเวณ พื้นที่เสี่ ยงในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

“กรมอุตุนิยมวิทย า” ยังให้ร ายละเอียด “พย ากรณ์อากาศ” ถึงข้อควรระวัง

ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาค ม 2564 – 4 สิงหาค ม 2564 ระบุว่า

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 – 30 ส.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 2 – 4 ส.ค. 64

มีฝนตกหนักบ างแห่งทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในช่วงวันที่ 29 – 30 ก.ค.

และ 2 – 4 ส.ค. 64 อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ในช่วงวันที่ 29 – 30 ก.ค.

และ 2 – 4 ส.ค. 64 ในช่วงวันที่ 29 ก.ค – 30 ส.ค. 64 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.