ร าคาทองวันนี้ล่ าสุด ปรับขึ้นอีก

ร าค าทองวันนี้ เปิดตลาดเช้าร าคาปรับขึ้น 100 โดยราคา “ทองคำแท่ง”

ขายออกบ าทละ 28,400 ร าคา “ทองรูปพรรณ” ขายออกบาทละ 28,900 บ าท

สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ร าคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. ร าคาทองปรับขึ้น 200 ส่งผลให้

“ทองคำแท่ง” รับซื้อบ าทละ 28,300 ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท ส่วน “ทองรูปพรรณ”

รับซื้อบาทละ 27,788.28 ขายออกบ าทละ 28,900 บ าท.