ลั่ นไ ฟเซ อร์ ต้ องผสมน้ำเก ลือก่ อน

อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค เผยวั คซีนไฟเซอร์บ ริจ าค 1.5 ล้านโดสอยู่บนเครื่องบินแล้ว

เก็บเข้าคลังอุณหภูมิ -70 องศา พร้อมเร่งติวบุคลากรถึงการผสมวั คซี นกับน้ำเกลือให้ได้สัด

ส่วนผ่ านระบบออนไลน์พรุ่งนี้ทั่วประเ ทศ

ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ศบค.เห้นชอบเบื้องต้นแล้วเตรียมประกาศเร็วๆ นี้กระจายไปจุดไหนอย่ างไร

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค (คร.) กล่าวถึง

กรณีความคืบหน้ าวั คซี นไ ฟเซอร์ล็อตบ ริจ าค 1.5 ล้านโดสว่า

วั คซี นไฟเซอร์ที่สหรั ฐอเมริกาบ ริจ าคให้ไทย 1.5 ล้านโดส

ขณะนี้เห็นรูปถ่ายมาจากอเมริกา

โดยของอยู่บนเครื่องบินกำลังมาถึงไทย ค าดมาถึงเช้านี้ประมาณ 04.00 น.

สามารถไปตรวจสอบกันได้

โดยวั คซี นมาแล้วจะเก็บเข้าคลังวั คซี นที่กำหนดไว้ เพราะต้องเก็บในอุณหภูมิ

-70 องศ าเซลเซียส ซึ่งเตรียมการไว้แล้ว

เมื่อกระจายไปหน่วยฉี ดจะนำไปเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ซึ่งจะอยู่ได้นาน 4 สัปดาห์

จึงต้องรีบเอาออกมาใช้ โดยการใช้วั คซี นไฟเซอร์จะแตกต่ างจากวั คซี นที่เร า

เคยใช้อย่ างแอสตร าเซเนกาหรือซิโ นแ วค

ที่ดู ดจากขวดวัคซี นมาฉี ดได้เลย แต่ไฟเซอร์ต้องผสมน้ำเกลือให้ได้สัดส่วน

เพราะเป็นวั คซี นเข้มข้น

โดยดู ดจากขวดใหญ่ไปฉี ด ซึ่ง 1 ขวดฉี ดได้ 6 คน

เร าเตรียมการเรื่องเก็บรักษา การผสมวั คซี น การนัดหมายการฉี ด

โดยจะอบรมบุคลากรในจุดฉี ดที่เกี่ยวข้องที่เป็นรพ.ทั่วประเท ศ

อีกครั้งพรุ่งนี้ในระบบออนไลน์

เมื่อวั คซี นมา อบรมเรียบร้อย จัดกลุ่มเป้าหมายในการฉี ด

โดยมีคณะกร รมการกำหนดส่งไปฉี ดกลุ่มไหน หลักการเบื้องต้น

ศบค.เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

จะประก าศว่ากระจ ายไปจุดไหนอย่ างไร ฉี ดให้กลุ่มไหน

บ้ างในระยะต่อไป

ส่วนข่าวคืบหน้ าสหรั ฐฯ ประสงค์บ ริจ าควั คซี นเพิ่มเติม

หากมีความคืบหน้ าในการหารือ

จะรอสหรั ฐฯ ประก าศยืนยั นอีกครั้ง คงแจ้งข่าวให้ทร าบต่อไป