ร ายละเอี ยดรับเยี ยวย า3,000บ าท

สปสช.ปรั บแนวทางการจ่ ายชดเ ชยสิ ทธิบั ตรทอง สนับสนุนการดูแลผู้ติ ดเ ชื้อ CV-19 ที่บ้ าน-ชุมช น

(Home-Community Isolation) เหมาจ่ ายให้หน่วยบริการทันที 3,000 บ าทต่อ

ร ายโดยจะโอนทุกสัปดาห์ หากมีส่วนเกินสามารถเบิกชดเ ชยได้อีกครั้งนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เปิ ดเผยว่า สปสช.ประกา ศ ปรั บวิธีการจ่ ายชดเ ชยค่ าบริการสาธา รณสุขสำหรั บผู้ติดเ ชื้ อ CV-19 กรณีดูแลใน Home IsolationและCommunity Isolation

ในระบบหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติหรือการดูแลผู้ติ ดเ ชื้ อ CV-19 สิท ธิบั ตรทองที่บ้ านหรือที่ชุมช น โดยได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการหน่ วยบริการใน

ระบบหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งแล้ว โดยหน่ วยบริการจะได้รับก ารจ่ ายชดเ ชยงวดแรก

แบบเหมาจ่ ายในอัตร า 3,000 บ าทต่อร ายซึ่งหน่วยบริการจะได้รับการโอนเงิ น

ทุกสัปด าห์ และภายหลังให้บริการผู้ติ ดเ ชื้ อ CV-19จ นสิ้ นสุดการดูแลแล้ว หากค่ าใช้จ่ ายที่ประมวลผลได้มากกว่าจำนวนเงิ นที่จ่ ายแบบเหมาจ่ ายไปแล้ว

หน่ วยบริการจะได้รับการจ่ ายชดเ ชยเพิ่มเติมตามหลักเ กณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขก ารจ่ ายชดเ ชย

ที่กำหนดสำหรับแนวทางการจ่ ายชดเ ชยค่ าบริการสาธารณสุข สปสช.ได้มีการปรั บเพิ่มเติมคือ

เมื่อหน่ วยบริก ารรับดูแลผู้ติ ดเ ชื้ อแรกรับ ให้ทำการพิสู จน์ก ารเข้ารับบริก ารโดยการทำ

Authentication ด้วยบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด หรือตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด

นพ.จเด็จ กล่ าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้ เพื่อให้หน่ วยบริก ารสาม ารถมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ าย

ในก ารดูแลผู้ป่ วย CV-19 ก่อน ซึ่งจะเป็นก ารจูงใจให้หน่ วยบริการเข้าร่วมระบบการดูแลผู้ติดเ ชื้อCV-19

ที่บ้ านและที่ชุมช นมากขึ้น ตามนโยบ ายสนับสนุนการทำ Home Isolation และ Community Isolation

ของกระทร วงสาธ ารณสุข ในส่วนของการบันทึกและส่งข้อมูลขอรับค่ าใช้จ่ ายให้หน่วยบริการดำเนินก ารผ่า นโปรแกรม e-Claim

ตามร ายการที่ให้บริการจริง โดยสำหรับแนวทางการขอ Authentication code สามารถศึกษาร ายละเอี ยดได้ที่

www.eclaim.nhso.go.th และหากมีข้อสงสัยสามา รถติ ดต่อสอบถามได้ที่ 02-554-0505