เผยจังหวัดห้ามออกนอกบ้าน

เป็นเรื่องราวสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 30 ก.ค. 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราช

การจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ลงนาม

ในประกาศคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่อง

ปิดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจ ระเ ข้เผือก

อำเภอด่านมะขามเตี้ย

และประกาคำสั่งที่ 2 คือ ประกาศคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3676/2564 เรื่องปิดอำเภอในพื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ cv โดยประกาศคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหา ระบุว่า

ด้วยปัจจุบันการแพร่กระจายของ cv ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่ างรุ นแรง มีผู้ติดเชื้ อแ

ละเสี ยชี วิ ตจำนวนมาก คาดว่ามีผู้ติดเชื้ อครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร และมีผู้เสี ยชี วิ ตวันละหลายพันคน

ระบบสาธารณสุขล้ มเหล ว ทำให้ประชากรจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนมากพย าย ามหลบหนี

ไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา จำนวน 5 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ

ยับยั้งการแพร่กระจายของ cv จึงอาศัยอำนาจตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

ในห้วงสถานการณ์การแพร่กระจายของ cv ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และอำนาจตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2045/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี

จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 1. ปิดพื้นที่ตำบล อำเภอ ได้แก่ 1.1 อำเภอสังขละบุรี ทั้งอำเภอ 1.2 อำเภอทองผาภูมิ

ทั้งอำเภอ1.3 อำเภอไทรโยค ทั้งอำเภอ 1.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 1.5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

2. ให้อำเภอพื้นที่บูรณาการร่วมกับกองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ปิดพื้นที่และกำหนดการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การชนส่ง

ทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ ให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า – ออก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 08.00 น. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.2 ระงับการเดินรถโดยสารเข้า – ออกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 08.00 น.

จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.3 ห้ามประชาชนผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่ตามข้อ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ(นายอำเภอ)

หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.4 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวลา

22.00 ถึง เวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานให้ขออนุญาต

จากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้า ยแรงแก่สาธารณชน

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา

ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกทางธรรมชาติ 43 ช่องทาง อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯกาญจน์

ประกาศเคอร์ฟิว ปิด 5 อำเภอ ชายแดนไทย-เมียนมา 371 กิโลเมตร ห้ามออกนอกเคหะสถาน 22.00-04.00 น.

ของเช้าวันใหม่ ป้องต่างด้าวพา cv ทะลักข้ามชายแดน