วันโอนเงิ นประกันสังคม

วันนี้ ( 1 สิงหาคม 2564 ) ทางเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ระบุข้อความว่า สำนักงานประกันสังคม

จะโอนเงิ นให้ผู้ประกันตน ม.33 เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนให้นายจ้ างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค. ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

และพระนครศรีอยุธย า ซึ่งมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้ าง 19,213 ราย ใช้วงเงิ น

ทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้ าง 841 ล้านบาท และลูกจ้ าง 681 ล้านบาท ในวันที่ 9 ส.ค. 64

ให้ลูกจ้ างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้ างบุคคลธรรมดา จะโอนเงิ นผ่าน

บัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้ างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตาม

ชื่อนิติบุคคลนายจ้ าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าได้ที่

https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สรุป การโอนเงิ นให้ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ดังนี้

โอนวันที่ 4 – 6 ส.ค. 64 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร

สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โอนวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้ าง สำนักงานประกันสังคมจะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

ที่มา: กระทรวงแรงงาน