ยกเลิกเก็บค่าไฟหกเดือน

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย าย

เวลายกเว้นค่าไฟ โดยได้เผยว่า ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตรา

ค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บัดนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีประกาศให้ขย ายระยะเวลายกเว้น

การเรียกก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge)

จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติค

ณะรัฐมนตรี และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียก

เก็บคำไฟฟ้าอัตราชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU) และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตรา TOU) ตั้งแต่ค่ไฟฟ้า

ประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่ความต้องการพลังไฟฟ้า (Demnand Charge)

ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค