รับเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน

เมื่อไม่นานมานี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย กระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงิน

เยียวย า ให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 ประเภทกิจการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ cv

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยผู้ประกันตน ม.33 ทุกคนได้รับเงินไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เป็นต้นไป ผ่านบัญชีที่ลูกจ้ างผู้ประกันตนผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน ในระบบพร้อมเพย์

สาเหตุที่ต้องขยับวันจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เพราะการจ่ายเงินระบบพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1

ล้านบัญชีเท่านั้น จึงต้องเลื่อนวันให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินภายในวันที่ 6 สิงหาคม รวมแล้วจะมีผู้ประกันตน มาตรา 33

ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย ามีจำนวน 2.87 ล้านคน คนละ 2,500 บาท คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3 วัน จึงได้สามารถโอน

ได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 สิงหาคม

สำหรับ 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรร มศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรร มบริการด้านอื่นๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมย านยนต์ สาขากิจกรร มการ

บริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรร มวิชาชีพ วิทย าศาสตร์และกิจกรร มทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร