เงินเข้า 3 กลุ่มสิงหาคม

สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 นี้ มีเงินเข้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ-เงินอุดหนุนเด็ก

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ ก 1 คน

เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่ างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันย ายน 2564

จำนวน 2,227,029 คน อย่ างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบี ยนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่

http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบี ยน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็ กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล