โอนเงิ นผู้ประกันตนงวดแรกแล้ว

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีเนื่องจากทางคณะรัฐคณะรัฐมนตรี ขย ายมาตรการเยียวย าแร งงานครอบคลุม 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ส่วนกลุ่มแท็กซี่และจักรย านยนต์รับจ้ าง อายุ 65 ปีขึ้นไป กระทรวงแร งงานกำลังเร่งหาทางช่วยเหลือ ขณะที่

การจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่มพรุ่งนี้ (4 ส.ค.) เป็นวันแรก

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขย ายมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือลูกจ้ างและนายจ้ าง ในพื้นที่สีแดงเข้ม

อีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด ขย ายกรอบวงเงินเป็น 60,000 ล้านบาท โดย 13 จังหวัดเดิม จะได้เงินเพิ่ม

อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ส่วน 16 จังหวัดใหม่ จะได้รับเงิน 1 เดือน

ในหลักเกณฑ์เดียวกัน ครอบคลุม 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบ

ส่วนกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรย านยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

เพื่อรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้ กระทรวงแร งงานอยู่ระหว่างหาทางช่วยเหลือ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ประกันสังคมโอนเงินช่วยลูกจ้ าง ม.33 พรุ่งนี้

ในวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันแรก ที่สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33

ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 อาชีพ จำนวน 2,870,000 คน คนละ 2,500 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์

ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยแต่ละวันจะโอนได้ประมาณ 1 ล้านบัญชี ซึ่งเงินก็จะทยอยโอนเข้าไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคมนี้

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า ประกันสังคมจะโอนเงิน

เยียวย าเข้าบัญชี ในวันที่ 9 สิงหาคม สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในเกณฑ์ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวย า ตามวันเวลาที่กำหนด

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ที่สายด่วน 1506 กด 1

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่า

ใช้จ่ายด้านการศึกษา ลดค่าเทอม และค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไข ช่วยผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต และ นักศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วย