ลาวยืนยันเก็บเห็ดล้ำแดน

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากกรณีข่าว สปป. ลาว ฉีดวั คซี นป้องกัน cv ให้แก่คนไทย

ทั้ง 7 คน ถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 เนื่องจากรุกล้ำแนวชายแดนไทย- สปป.ลาว เข้าไปเก็บเห็ดในบริเวณพื้นที่

ช่องทางธรรมชาติ อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี ตรงข้ามกับเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ เวียงจันทน์ไทม์ สำนักข่าวในประเทศลาว รายงานโดยอ้างอิง คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมแ

ละแก้ไขการแพร่ระบ าดของโร ค cv แขวงจำปาสัก ว่า จากกรณีสังคมออนไลน์ และสื่อบางสำนักของไทยรายงานว่า

ชาวไทย 7 คนที่เข้าป่าหาเห็ดบริเวณชายแดนไทย-ลาวได้รับการฉีดวั คซี นป้องกันโร ค cv จากสปป.ลาว ‘ไม่มีมูลความจริง’

โดยปัจจุบันทั้งหมดถูกนำตัวไปยังศูนย์จำกัดบริเวณชั่วคราว หลัก 21 แขวงจำปาสักตามมาตรการป้องกันป้องกันการแพร่ระบ าด

ของไวรั ส cv ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวกำลังดำเนินการเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมาย

และปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ