วันนี้โอนอีก 1 ล้านบัญชี

สำหรับวันที่ 5 ส.ค.2564 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงิ นเยียวย าแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสงขลา ผ่านระบบบัญชี

พร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน อีกจำนวน 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564 โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของมาตรการดังกล่าว

1.วันที่ 4 ส.ค. โอนเงิ นเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1024200112971-1620400023507

2.วันที่ 5 ส.ค. โอนเงิ นเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1620400023965-3460700773038

3.วันที่ 6 ส.ค. โอนเงิ นเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 3460700774417-8960900002244

รายละเอียดการโอนเงิ น

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้ างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้ าง) ที่จะได้รับการเยียวย า

เป็นเงิ น 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

นายจ้ างจะได้รับการเยียวย า ตามจำนวนลูกจ้ าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้ างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้ างบุคคลธรรมดา

จะได้รับเงิ นโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้ างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

9 ประเภทกิจการ

ก่อสร้าง

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

กิจกรร มการบริการด้านอื่น ๆ

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมย านยนต์และจักรย านยนต์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรร มวิชาชีพ วิทย าศาสตร์และกิจกรร มทางวิชาการ

กิจกรร มการบริหารและบริการสนับสนุน