เตรียมโอนให้อีก 3 จังหวัด

สำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ วันที่ 5 ส.ค.64 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เริ่มโอนเงินเยียวย าแก่ผู้ประกันตน

ตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม”

คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา

และสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน อีก 1 ล้านบัญชี ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.2564

โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของมาตรการดังกล่าว

วันที่ 5 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 1620400023965-3460700773038

วันที่ 6 ส.ค. โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน คือ 3460700774417-8960900002244

สำหรับรายละเอียดการโอนเงิน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งพนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้ างที่ยังทำงานในสถานประกอบการ

ที่มีนายจ้ าง จะได้รับการเยียวย า เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้ างจะได้รับการเยียวย า ตามจำนวนลูกจ้ าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้ างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้ างบุคคลธรรมดา

จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้ างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

สำนักงานประกันสังคม ยังแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างการรับเงินเยียวย าของผู้ประกันตน มาตรา 33

โดยยืนยันไม่มีการส่ง sms ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

ขณะที่ผู้ประกันตน ม.33 อีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธย า จะได้รับการโอนเงินวันที่ 9 ส.ค.64