ประกันสังคมโอนเพิ่ม 3 จังหวัด

เป็นอีกข่าวดีสำหรับโครงการช่วยเหลือจากประกันสังคม จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564

เห็นชอบขย ายพื้นที่เยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CV จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด

โดยมีการเพิ่ม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธย า

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรร มศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรร มบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมย านยนต์ สาขากิจกรร ม

การบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรร มวิชาชีพ วิทย าศาสตร์และกิจกรร มทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ล่าสุดวันที่ 9 ส.ค.2564 ประกันสังคม จะโอนเงินให้กับลูกจ้าง ม.33 ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาช นเท่านั้น โดยจะมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย

ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท