เงินอุดหนุนบุตรเดือนสิงหาเข้าแล้ว

สำหรับคุณแม่ๆ ทั้งหลายที่รอเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิดเดือนสิงหาคม 2564 โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ว

จำนวน 600 บาท ในเช้าวันนี้ (10 สิงหาคม 2564)

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด กรมกิจการเด็ กและเย าวชน ขอแจ้งการจ่าย

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ก.ค. 64

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด

โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123

147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง