รับบุคลากรช่วยทีมแพทย์ 1183 ตำแหน่ง

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564

ในวันและเวลาราชการ จำนวน 1,183 อัตรา เพื่อช่วยทีมแพทย์ปฏิบัติงานสู้กับวิกฤติ cv โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง

พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละ ไม่เกิน 25 วัน

พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทย า หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาพย าบาลศาสตร์ สาขาวิทย าศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทย าศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทย าศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภลัชศาสตร์ สาขาวิชา

การแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุก ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

พย าบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพย าบาลศาสตร์ และได้รับใบนุญาตประกอบวิชาชีพการพย าบาลชั้นหนึ่ง

หรือการพย าบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยบริสุทธิ์ใจ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพย าบาลวิชาชีพ) จำนวนอย่ างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ ส.ด.9 หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ ส.ด.8)

หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43) จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโร คต้องห้าม

– วัณโร คในระยะแพร่เชื้อกระจาย

– โร คเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่วังเกียจแก่สังคม

– โร คติดย าเสพติดให้โทษ

– โร คพิษสุราเรื้อวัง

– โร คติดต่อร้ ายแรงหรือโร คเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาทุกฉบับที่เตรียมมา ให้ผู้สมัตรเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ดาวน์โหลดใบสมัตรได้ที่ http://www.bangkok.go.th/