ตรวจสิทธิช่วยเหลือนักเรียน

เป็นอีกโครงการที่ได้รับความสนใจสำหรับ เงินเยียวย าช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรร มการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เผยวิธีตรวจสอบสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองใน

ช่วงการแพร่ระบาดของ cv ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษา ไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่ างไร

– 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

เช็ กสิทธิอย่ างไร

– ผ่านทางเว็บไซต์ คลิ กที่นี่

ภาพจาก สำนักงานคณะกรร มการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

– ผ่านทาง QR Code สแกนเลย

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท

ภาพจาก สำนักงานคณะกรร มการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ต้องทำอย่ างไรต่อ

– ตรวจสอบสิทธินักเรียนไทยโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน

– นักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท