บัตรคนจนได้รับเงิ นคืนกดเป็นเงิ นสดได้

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รับโอนเงิ นคืน 5% กดเป็นเงิ นสดได้ วันนี้ (15 ส.ค.)

กรมบัญชีกลาง โอนเงิ นคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 5% วันนี้ (15 ส.ค.)

ให้ผู้ที่เติมเงิ น-ใช้บัตรรูดซื้อสิ นค้ า สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

กรมบัญชีกลาง โอนเงิ นคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 5% วันนี้ (15 ส.ค.)

ให้ผู้ที่เติมเงิ น-ใช้บัตรรูดซื้อสิ นค้ า สามารถกดเป็นเงิ นสดได้

โดยเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของต ามร้ านธงฟ้าฯ

และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่ วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้อของจะได้รับ

โอนรอบ วันที่ 1 สิงหาค ม 2564

สำหรับเดือนสิงหาค ม 2564 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิ นให้ผู้ถือบัตรคนจนแล้วหนึ่งครั้ง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาค ม ที่ผ่านมา โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

เงิ นสำหรับซื้อสิ นค้ าในร้ านค้ าประชารั ฐ คนละ 200 บ าท และ 300 บ าทต่อเดือน ต ามเกณฑ์ร ายได้

เงิ นเพิ่มกำลังซื้อ (พิเศษ) คนละ 200 บ าท ใช้ซื้อสิ นค้ าร่ วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ

ร้ านค้ าร่ วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

เงิ นเช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บ าทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน (ใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่ วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น)

โอนรอบ วันที่ 18 สิงหาค ม 2564

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้า 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงิ นช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่ลงทะเบี ยนรับสิทธิ และจะได้รับสิทธิดังกล่าว

จะต้องมีการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

โอนรอบ วันที่ 22 สิงหาค ม 2564

เงิ นช่วยเหลือ “เบี้ยความพิก าร” เพิ่มเติม 200 บ าทต่อเดือน เงิ นจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันย ายน 2564

ข้อมูลprachachat.net