ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (17 ส.ค.) เช็ กร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (17 ส.ค.) ต ามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.85 บ าท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.58 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่ าสุด มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 26.39 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 29.39 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 34.16 บ าท ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 08:17 น.ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.85 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.58 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 28.34 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.84 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.39 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.39 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.14 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.16 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯควรตรวจสอบร าค า

ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ร าค าข้างต้นยังไม่ร วมภาษีบำรุงท้องที่

กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ข้อมูลจากprachachat.net