ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (18 ส.ค.) ปรับลง 150 บ ท ทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,650 บา ท

ทองคำแท่งขายออกบ าทละ 28,150 บ าท

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (18 ส.ค.) ปรับร าค าลง 100 บ าท

เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (17 ส.ค.) โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,650 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวลา 10:04 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท ขายออกบ าทละ 28,150 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,650 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,792.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 18 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,500.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,600 บ าท

ข้อมูลจากprachachat.net