ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (20 ส.ค.) ขยับลง 50 บ าท ทองรูปพรรณบ าทละ 28,650 บ าท

ร าค าทองวันนี้ (20 ส.ค.) คงที่ ทองรูปพรรณขา ยออกบ าทละ 28,650 บ าท

ทองคำแท่งข ายออกบ ทละ 28,150 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (20 ส.ค.) ปรับร าค าลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

(19 ส.ค.) โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,650 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสม าค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 15:47 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท ขายออก 28,150 บ าท

ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท และข ายออกที่ร าค า 28,650 บ าท

ส่วนร า ค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,783.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 20 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง
• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ข ายออก บา ทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ประก าศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,100 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,200 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,591.2 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,700 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บา ทละ 27,545.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,650 บ าท

ข้อมูลจากprachachat.net