ล ายมือคนด วงร วย

3 เส้นล ายมือวาสนาดี บุญพาวาสนาส่ง เข้ าขั้นระดั บเศรษ ฐี

3 ล ายมือวาสนาดี เส้นล ายมือต่อไปนี้ ถ้าใครมี ร วยแน่นอน หมอไก่ พ.พาทินี

บอกไทยรั ฐออนไลน์ เรื่องล ายมือนั้นถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาย าวนาน

ตั้งแต่ในสมัยโบร าณจะมีการจดบันทึก ทำเป็นสถิติขึ้นมาว่า ล ายมือแบบนี้ด วงชะ ต าจะเป็นอย่ างไร

และในวันนี้หมอไก่จะมาบอกวิธีการส่อง 3 ล ายมือ ด วงดี พกวาสนามาแบบจัดเต็ม เพร าะเป็น 3 ล ายมือ
ที่บ่งบอกว่า เจ้าชะ ต านั้นมีเกณฑ์วาสนาเศรษ ฐีมากเลย

1. เส้นล ายมือคนมีโช ค

ใครอย ากรู้ว่าตัวเองจะมีโช คมีล าภหรือเปล่ าต้องส่องดูที่เส้นล าภค่ะ เส้นล าภดูง่ายๆ เพร าะ

เป็นเส้นเล็กๆ ขนานไปกับเส้นชีวิตแบบในรูป ถ้ามีแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสได้โช คล าภ

แต่จะเป็นล าภจรล าภก้อนเล็กนะคะ

2. เส้นล ายมือคนได้ล าภ

เส้นล าภไม่ได้มีประเภทเดียว เพร าะจะมีเส้นล าภอีกแบบที่เป็นเส้นที่แตกฝอย ชี้ขึ้นด้ านบน

แบบนี้จะหมายถึงเจ้าชะ ต าจะได้ล าภก้อนเล็กพอหอมปากหอมคอ หรือได้ผลประโยช น์บ างอย่ าง

ในเรื่องการเงิ น แต่ถ้าเส้นแตกฝอยย าวจะมีโอกาสได้เงิ นก้อน มีโอกาสได้ร ายได้มาก

3. เส้นล ายมือดีวาสนาเศรษ ฐีมีทรั พย์

ใครมีเส้นวาสนาที่แตกเป็น 3 เส้น ชี้ไปยังเนินพุธ เนินอาทิตย์ และเนินเสาร์ แสดงว่าจะมีโอกาส

เป็นเศรษ ฐีร วยทรั พย์ ไม่ใช่แค่เงิ นก้อนเล็ก แต่ถ้าใครมีเส้นล ายมือแบบนี้จะมีโอกาสได้เป็นเศรษ ฐีใหญ่

ทำธุรกิจก็มีโอกาสร่ำร วย มีโอกาสได้เงิ นก้อนใหญ่

ข้อมูลจากtoday.line.me