ร าค าน้ำมันวันนี้ ลดฮวบ

ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมัน วันนี้ (21 ส.ค.64) อ้า งอิงข้ อมูลจาก ปั๊ มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95

จำห น่ายที่ร าค าลิตรละ 29.35 บ าท ส่วนแก๊ สโ ซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 29.08 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเ ซลวันนี้ ดีเ ซลพื้ นฐ าน B10 จำหน่ ายที่ร าค า 25.89 บ าท ดีเ ซล B7 ร าค า 28.89 บ าทและดีเ ซลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.66 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเป ลี่ยนแ ปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่ อเวลา 8:35 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แก๊สโซฮ อล์• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.35 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.08 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.84 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.54 บ าทดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.89 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.89 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.64 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.66 บ าทหมายเ หตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรต รวจสอบร าค า ณ สถานีเ ติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุ งท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผล ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
ข้อมูลจากtodaynews