เตรี ยมรั บมือพ ายุวันนี้

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

มีกำลังอ่อนลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบ างแห่งในระยะนี้

ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณชายฝั่งประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกา

ทำให้ภาคใต้ตอนล่ างมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเ วณภาคใต้ตอนล่ าง

ระมัดระวังอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยอนึ่ง พายุโซนร้อน “โอไมส์” บริเว ณมหาสมุทรแปซิฟิก

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้เก าะไต้หวันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยพย ากรณ์อากาศ

สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้